କିଶାନ୍‌ ମାଏଁକିନିଆର୍‌ ପାଢ଼ା ଚାଡ଼ାଲ୍‌ନାଏ

କିଶାନ୍‌ ଭାଇ ଆରୁ ବୁହୁଣୀ ଜାମାରିନ୍‌ ସ୍ୱାଗାତ୍‌ କାମାଲ୍‌ଦାମ୍‌ !

ଆକ୍କୁନ୍‌ ନାହ୍ମାଏ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ସ୍ କି ବଚନ୍‌ କିଶାନ୍‌ ଭାଷାନୁ ରାଇ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ସ୍‌ ନିମାରିନ୍‌ ବାନେ ହାଖ୍ଖଦାସ୍‌ ! ଆସ୍‌ ନାମାଗେ ତାଙ୍ଘା ବଚନ୍‌ ଚିଚ୍ଚ୍‌କାଦାସ୍‌ ଏକାଦ୍‌ କା ନାମାଗେ ଶାନ୍ତି, ଖୁସୀ ଆରୁ ପାପ୍‌ ତି ନିମାନ୍‌ ବାଛାବା ଅଙ୍ଗସ୍‌।

ଇ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ ନୁ ନିମ୍‌ : 

image
image
image

           ​​​​​​                  


ଯୀଶୁସ୍‌ ପାବୁ , ସତ୍ତୁ ଆରୁ ଜୀବନ୍‌।

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.